Všeobecné obchodní podmínky ROYAL SPA

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty služeb v lázních a lázeňských hotelech ROYAL SPA (dále jen „ubytovatel"), kterými jsou:

 • Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně (LS Royal Mariánské Lázně, a.s.)
 • Lázeňské hotely MIRAMARE, VILA ANTOANETA, Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA (Léčebné lázně Luhačovice Sanatorium Miramare, s.r.o.)
 • SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves (Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.)
 • TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny, Wellness Hotel DIANA a termální park TERMÁLY LOSINY (Lázně Velké Losiny, s.r.o.)

 

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí jednání mezi klientem a ubytovatelem, které není upraveno odchylně individuální smlouvou.

I. Objednávání pobytů

 1. Objednat pobyt v hotelech ROYAL SPA lze jenom písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách všech lázní a  lázeňských hotelech ROYAL SPA.
 2. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany hotelů ROYAL SPA.
 3. Současně s potvrzením objednávky je klientovi zaslána výzva k úhradě zálohy nebo zálohová faktura v adekvátní výši ceny pobytu splatná v termínu uvedeném na faktuře. V případě nedodržení uvedené splatnosti, propadá rezervace objednaného ubytování a objednaný pobyt je tímto automaticky zrušen.
 4. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek, které jsou uvedeny v čl. V těchto podmínek.
 5. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah ujednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace vydaném ubytovatelem.
 6. Při vyžádané rezervaci pobytu na KLP je ubytovatel oprávněn žádat od klienta úhradu rezervačního poplatku. Rezervační poplatek není součástí ceny pobytu a při zrušení pobytu klientem ubytovatel tento poplatek nevrací. Nezaplacením rezervačního poplatku se objednaný pobyt ruší.

II. Platební podmínky

 1. Cenu pobytu může klient uhradit v recepci hotelů ROYAL SPA při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. Ubytovatel přijímá nejvíce rozšířené typy kreditních karet. (seznam kreditníchkaret, kterými je možno hradit cenu pobytu, je k dispozici na recepci každého hotelu ROYAL SPA a na internetových stránkách ubytovatele).
 2. Cenu pobytu může klient před příjezdem zaplatit bankovním převodem na bankovní účet vybraného hotelu ROYAL SPA. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu. Cenu pobytu je možno uhradit také poštovní poukázkou, kterou klient obdrží na vyžádání s potvrzením rezervace.
 3. V cenách není zahrnut žádný poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který je povinen klient zaplatit ubytovateli ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušné obce při nástupu v lázeňském nebo wellness hotelu. Od placení těchto poplatků jsou osvobozeny osoby, o nichž stanoví právní předpis a příslušná vyhláška obce.
 4. Při platbě pobytu rezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba zvolit typ platby: platbu prostřednictvím platební karty nebo formou bankovního převodu. Veškeré operace s platební kartou v rámci platební brány probíhají mimo systémy ubytovatele, přístup k citlivým karetním údajům má pouze banka ubytovatele a banka klienta. Údaje o kreditní kartě v rámci platby na recepci jsou dostupné pouze hotelu, ve kterém si klient rezervuje pokoj a karta bude použita jen k předautorizaci. Pro zabezpečení a zakódování údajů o platební kartě je využita moderní bezpečnostní technologie "Secured by USERTRUST". V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží "zálohový list" na 50% ceny pobytu, jehož splatnost je 3 dny ode dne doručení zálohového listu. (V případě, že bude klient převádět částku na účet pomocí poštovní poukázky, může být částka připsána na bankovní účet ubytovatele až za 5 dní.)
 5. Při obsazení dvoulůžkového pokoje nebo apartmá jednou osobou je účtována cena za 2 dospělé osoby, pokud není individuálně dohodnuto v rezervačním oddělení hotelu nebo lázní jinak.
 6. Při pobytu jedné dospělé osoby s dítětem do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji a v apartmánech je účtována za ubytování dítěte plná cena.

III. Práva a povinnosti klienta

 1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání všech prostor, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (hotelový řád).
 2. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplynutím 3 měsíců od pobytu reklamační právo zaniká. V případě uplatnění reklamace během této lhůty je ubytovatel povinen reagovat do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ve složitějších případech do 2 měsíců. Klient je povinen poskytnout ubytovateli součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikovat důvody, eventuelně navrhnout způsob vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná. Klient je povinen při uplatňování reklamace reklamaci řádně zdůvodnit, případně svá skutková tvrzení doložit a dodat příslušné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení, atd.). Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, případně, je-li to z povahy věci možné, v poskytnutí náhradní služby. Není-li možné poskytnout náhradní službu, vrátí ubytovatel cenu této služby klientovi. Klient nemá nárok na vrácení ceny služby, jestliže uplatní reklamaci až po využití služby.
 3. V případě, že dojde mezi poskytovatelem lázeňských služeb a klientem, který má pro ten účel zákonné postavení spotřebitele, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování těchto služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz
 4. Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly poskytnutím služeb, které požadoval nad rámec ujednané ceny on sám a hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
 5. Klient odpovídá ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou mu způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

IV. Práva a povinnosti ubytovatele

 1. Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jdou k tíži ubytovatele.
 2. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
 3. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta, stornopoplatky

 1. Klient má právo zrušit pobyt bez storno poplatku do 28 dní před nástupem. V případě stornování pobytu v kratší době, je povinen zaplatit storno poplatek, jak níže uvedeno:
  27 -21 dní před příjezdem: 5 % z ceny stornovaného pobytu
  20 -14 dní před příjezdem: 10 % z ceny stornovaného pobytu
  13 – 7 dnů před příjezdem: 30 % z ceny stornovaného pobytu
  6 – 2 dny před příjezdem 50 % z ceny stornovaného pobytu
  1 den před příjezdem nebo při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu
 2. Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% ze zbývající ceny.

VI. Dárkové poukazy

1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).
2. Dárkové poukazy a šeky je možné platit pouze hotově při osobním převzetí nebo bankovním převodem z účtu objednavatele.
3. Poukazy a šeky je možné objednat z příspěvků „Fondu kulturních a sociálních potřeb" (FKSP) po dohodě se zaměstnavatelem.
4. Pro úhradu není možné využít zaměstnanecké benefity v podobě benefitních karet či poukázek.

VII. Změny služeb

 1. Nabízené služby v hotelech ROYAL SPA se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb.
 2. Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování, léčebné procedury) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu. V případě, že se během pobytu mění sezona, bude vždy účtována cena dle příslušné sezony.

VIII. Slevy pro pobyty s dětmi

 1. Dítě do 5 let, které je ubytováno na dvoulůžkovém pokoji se dvěma dospělými osobami (bez nároku na lůžko a stravu) má pobyt bez léčení zdarma (při doprovodu dvou plně platících osob).
 2. Jednotlivé cenové slevy nelze vzájemně kombinovat.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2014. Odchylky od těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem ujednány výlučně písemnou formou.
 2. Předané osobní údaje klienta uvedené v jeho objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem, jehož předmětem je pobyt v lázních a lázeňském hotelu.

 

Luhačovice, květen 2018